Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, levering van diensten en zaken van Sprog BV alsmede op tot de totstandkoming, inhoud en nakoming van met Sprog BV gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Sprog BV te worden bevestigd.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever binden Sprog BV niet tenzij deze schriftelijk door de Sprog BV zijn aanvaard, waarbij voor al het overige de algemene voorwaarden van Sprog BV van toepassing blijven.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk is aangegeven. Indien enige clausule van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.Sprog BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of Opdrachtgevers te wijzigen.

1. Offertes

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod voor maximaal 14 dagen, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

3. Medewerking door de opdrachtgever

5. Geheimhouding

6. Intellectuele en industriële eigendom

7. Honorarium

8. Betaling

9. Betaling

10. Leveringstermijn

11. Opzegging

12. Aansprakelijkheid

13. Contractoverneming

14. Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Sprog BV op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Sprog BV als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Sprog BV stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Sprog BV ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

15. Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Sprog BV in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Sprog BV kan aanwenden.

16. Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze

18. Overmacht

19. Geschillen